01/04/15 | 15/04 (01/04/2015), BREUS |

Amb l’ampliació de l’UE a 28 estats, un dels principals enfocaments de la política de fons europeus estructurals ha estat intentar minorar els efectes de la disparitat creixent entre les regions.

El Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2007-2013 ha marcat uns eixos d’actuació determinats:

• Eix 1: Innovació, desenvolupament empresarial, economia del coneixement i societat de la informació.

• Eix 2: Medi ambient, prevenció de riscos i energies renovables.

• Eix 3: Accessibilitat i serveis de transport.

• Eix 4: Desenvolupament sostenible local i urbà.

• Eix 5: Assistència Tècnica.

Com a Comunitat Autònoma emmarcada en l’objectiu de competitivitat regional i d’ocupació, Catalunya ha centrat els seus esforços en els objectius de l’Agenda de Lisboa: innovació i economia del coneixement, ocupació, capital humà, iniciativa empresarial, i recolzament a les pimes.

La Generalitat de Catalunya, a través del departament de Governació, ha gestionat una part dels fons FEDER, adreçats al món local del país. El fet que els ajuntaments de Catalunya puguin gestionar una part d’aquest recursos equival a protegir i vetllar pels interessos més propers al territori i potenciar l’equilibri territorial, sobretot de les zones menys afavorides, a més de facilitar una bona gestió i possibilitar un marc general per poder fer actuacions de valor afegit que ajudin a dinamitzar alguns municipis o àrees.

És en aquest marc, on la Generalitat va impulsar la signatura d’un acord inèdit. Atenent els objectius de l’eix 1 del PO del FEDER a Catalunya, s’ha ideat la fórmula de la cogestió dels fons conjuntament amb una altra administració més propera als ajuntaments: les diputacions.

La Diputació de Lleida, com a administració supramunicipal, té les funcions d’assistència i cooperació local, en l’àmbit territorial de les seves comarques, d’acord amb el que disposa la legislació de règim local de catalunya.

En base a aquesta gestió conjunta d’ambues institucions, la Diputació de Lleida ha atorgat als ens locals beneficiaris de cada convocatòria de l’Eix1, un ajut complementari corresponent al 25% de la despesa elegible de cada actuació.//