SANTIAGO FISAS. PP – GRUP DEL PARTIT POPULAR EUROPEU

L’eurodiputat fa la següent reflexió: “L’última dècada s’ha avançat força en la investigació dels vincles existents entre el comerç i l’extracció de minerals, i el finançament de conflictes armats. Per aconseguir la ruptura de qualsevol enllaç la proposta de la Comissió Europea ha pres com a referència la Guia de Deguda Diligència, elaborada per l’OCDE i aplicable des de 2010. En tots dos textos s’estableix que el compliment de la deguda diligència és de caràcter voluntari per a les empreses en la cadena de subministrament de minerals que subministren o utilitzen estany, tàntal, tungstè com minerals o derivats, igual que l’or provinent de les àrees de conflicte o d’alt risc”. Fisas avisa del baix percentatge d’empreses que, voluntàriament i sota el que disposa la Guia de l’OCDE, fan públiques les seves polítiques i pràctiques de deguda diligència, i pregunta com es pot complementar el sistema de la Guia de l’OCDE sense crear duplicitats. També vol saber quines mesures es preveuen per incentivar el compliment voluntari de la deguda diligència i quines conseqüències creu la Comissió que tindria l’exigència del compliment obligatori de la deguda diligència a les empreses.//